Meer informatie

Burger-
assemblees
De burgerassemblees worden samengesteld volgens de volgende criteria:
  1. Hun samenstelling is een zo getrouw mogelijke weerspiegeling van de bevolking, qua woonplaats, leeftijd, onderwijsniveau enz.
  2. Hun bijeenkomsten zijn zo kort mogelijk, (bvb. presentaties 's morgens, deliberatie in de namiddag en een beslissing 's avonds)
  3. Hun leden worden financieel vergoed voor hun bijdrage en worden na elke bijeenkomst vervangen door nieuwe mensen.
Democratie
in crisis
Behalve een oplossing voor 'dakloze' kiezers biedt de PZP ook een antwoord op een fundamentele crisis van de democratie in België en de rest van de wereld.

Het parlement wordt verondersteld om een plaats te zijn waar verkozen volksvertegenwoordigers praten over maatschappelijke onderwerpen, luisteren naar de argumenten van hun collega's, en beslissen in het belang van de ganse bevolking.
In de werkelijkheid veranderen verkozen politici zelden of nooit van mening. Dit komt omdat ze vastzitten in het keurslijf van hun ideologie. Politici die van mening veranderen hebben het debat 'verloren'. Het resultaat van deze ingesteldheid is dat er in het parlement wel gepraat, maar niet geluisterd wordt. Dit verhindert het parlement om goede beslissingen te nemen. In de Senaat is de situatie nog erger. Daar wordt ook gepraat en niet geluisterd, maar uiteindelijk ook niets beslist.
De kern van het probleem is een belangenconflict tussen de verantwoordelijkheid van het parlement om enerzijds wetten te formuleren, en om anderzijds over diezelfde wetsvoorstellen te stemmen. De oplossing van dit probleem vereist een duidelijke scheiding tussen de twee rollen van het parlement. De PZP brengt deze scheiding in de praktijk.
Democratische
hervorming
Het beslissingsmodel van de PZP kan de basis vormen voor een grondwetswijziging ter bevordering van de Belgische democratie. Zo is het mogelijk om de Senaat te hervormen tot een burgerassemblee. Er zijn echter nog veel andere mogelijkheden om de democratie te verbeteren. De PZP neemt hieromtrent geen standpunt in, maar staat open voor alle constructieve voorstellen. Ze zal bijkomende burgerassemblees organiseren om dergelijke voorstellen uit te werken en te evalueren. Eenmaal de burgerparticipatie in de wet is verankerd schaft de PZP zichzelf af.
Agora & PZP
Agora.brussels is een politieke partij die al vier jaar lang proactieve burgerassemblees organiseert in de regionale context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze proactieve assemblees verlopen als volgt:
  1. Tweemaal per jaar komt een representatieve groep uitgelote burgers samen om bepaalde maatschappelijke onderwerpen (mobiliteit, huisvesting, ...) te bespreken.
  2. Na uitvoerig overleg maken de leden van de volksassemblee een unanieme (>85% meerderheid) aanbeveling aan het (Brusselse) parlement.
  3. De volksvertegenwoordiger van Agora.Brussels (Pepijn Kennis) presenteert de voorstellen van de burgerassemblee aan de andere volksvertegenwoordigers.
De ervaring van Agora.Brussels is dat de volksassemblees uitstekend werken en dat gewone burgers er bijna altijd in slagen om hun meningsverschillen aan de kant te zetten en constructieve voorstellen te maken. Jammer genoeg worden deze voorstellen daarna steevast genegeerd door de andere politieke partijen.

Daarom stelt de Partij Zonder Programma voor om (zeker in eerste instantie) enkel reactieve assemblees te organiseren. In plaats van zelf voorstellen te doen, zullen de uitgelote burgers enkel een beslissing moeten nemen over de bestaande voorstellen van de andere politieke partijen. Dit heeft een aantal voordelen:
  1. Reactieve assemblees zijn korter, goedkoper en gemakkelijker te organiseren dan proactieve assemblees. Daardoor zal de PZP veel meer dan twee assemblees per jaar kunnen organiseren.
  2. In tegenstelling tot proactieve volksassemblees kunnen reactieve assemblees onmogelijk worden genegeerd door de andere politieke partijen. Een partij die haar kat stuurt naar een volksvergadering van de PZP loopt immers het risico dat de beslissing van de volksassemblee in haar nadeel uitdraait.
  3. De aanwezigheid van een partij die niet al van op voorhand haar mening heeft bepaald over de wetsvoorstellen kan de dynamiek van het parlementaire debat volledig veranderen. Voor het eerst sinds de oprichting van ons land zullen wetten er immers niet per definitie meerderheid-tegen-oppositie door het parlement worden gejaagd. Soms zal de PZP met de meerderheid stemmen, soms tegen. Dat kan de gezondheid van de democratie enkel bevorderen.